موشک برای پرتاب به فضا،چهل
برابر سرعت یک هواپیمای جت نیاز دارد. اگر آهسته ترحرکت کند نیرو جاذبه آن را به زمین باز میگرداند. نیروی موشک از هیدروژن و اکسیژن مایع به وجود می آید؟

تکنولوژی | رسانه دانش و فناوری