رویداد های نجومی قابل رویت در ایران در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی


۱- ماه گرفتگی جزیی در تاریخ دوشنبه ۱۶ مرداد

آغاز گرفتگی: ساعت ۲۱ و ۵۳ دقیقه

حداکثر: ساعت ۲۲ و ۵۰ دقیقه 

پایان گرفتگی: ساعت ۲۳ و ۴۸ دقیقه

حداکثر پوشیدگی ماه: ۱۸ درصد

۲- ماه گرفتگی کلی در تاریخ چهارشنبه ۱۱ بهمن

آغاز گرفتگی: ساعت ۱۵ و ۱۸ دقیقه

آغاز گرفتگی کلی: ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه

پایان گرفتگی کلی : ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه

پایان گرفتگی: ساعت ۱۸ و ۴۱ دقیقه

( شروع گرفتگی در ایران قابل رویت نیست. در مناطق شرقی و مرکزی ایران ماه گرفتگی به صورت کلی قابل رویت است. ولی در مناطق غربی، ماه گرفتگی فقط به صورت جزیی دیده می شود )