رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از اتمام ساخت پروژه بالن فضایی خبر داد و گفت: این محصول، به صورت منطقه‌ای در مواقع بحران، ارتباطات مخابراتی را برقرار می‌کند.