رباتی کوچک که مانند یک دستیار کوچک و دوست داشتنی میتواند طرح های مورد نظر را به خوبی برای ما نقاشی کند.